โครงงานของคอมพิวเตอร์

7 ก.ย.

โครงงานคอมพิวเตอร์

ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแกปัญหาต่างๆ ผู้เรียนจะต้องวางแผนดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่จัดว่าเป็นโครงงานควรมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้
     – เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซอฟต์แวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
– ผู้เรียนเป็นริเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษา ค้นคว้า พัฒนา
     – เก็บรวบรวมหรือประดิษฐ์คิดค้นด้วยตนเองตามความสนใจและระดับความรู้ความสามารถ
– ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา สรุป และเสนอผลการศึกษาด้วยตนเอง

ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

1. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ
2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
3. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาเอกสารอ้างอิงต่างๆ และเลือกเรื่องที่จะทำโครงงานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวางแผนการทำโครงงานทุกขั้นตอน โดยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จึงเขียนเค้าโครงของโครงงานเพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทาง ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ระหว่างผู้เรียน อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง นอกจากจะต้องใช้หลักการทางวิชาการแล้ว ยังจำเป็นต้องมีข้อตกลงและเงือนไขต่างๆ ด้วย เช่น การขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การจัดหาลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ เครื่องมือและตัวแปลภาษาโปรแกรม เป็นต้น เพื่อช่วยให้การทำโครงงานดำเนินไปอย่างราบรื่น
4. การลงมือทำโครงงาน
5. การเขียนรายงาน
6. การนำเสนอและแสดงโครงงาน

หลักการและเหตุผล

การขายเป็นหัวใจของบริษัทในการที่จะจำหน่ายสินค้าออกไป บริษัทจะดำรงอยู่ได้และเจริญเติบโตมีกำไรจะต้องมีทีมขายที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจโดยเฉพาะการแข่งขันด้านการตลาดเพื่อครองส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุดมีความเข้มแข็งสูงมาก พนักงานขายจะสามารถขายสินค้าได้มาก มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น จำเป็นจะต้องเป็นพนักงานขายที่มีความรู้ความสามารถ ขยันขันแข็ง มีขวัญและกำลังใจดี มีความรู้เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นอย่างดี มีทักษะในการเสนอขายสินค้า ดังนั้นการฝึกอบรมพนักงานขายจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะด้านการขายให้แก่พนักงานขาย

2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่พนักงานขาย

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกันเองและบริษัท

4. เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้สูงขึ้น

2. เป้าหมาย

ฝึกอบรมพนักงานขาย 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวม 80 คน

ใช้ระยะเวลาอบรมรุ่นละ 5 วัน

3. หลักสูตรในการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง แยกเป็นหัวข้อดังนี้

1. นโยบายการตลาดของบริษัท 3 ชั่วโมง

2. ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3 ชั่วโมง

3. กลยุทธ์การขาย 3 ชั่วโมง

4. จิตวิทยาการขาย 3 ชั่วโมง

5. ความต้องการของมนุษย์ 3 ชั่วโมง

6. เทคนิคการจูงใจลูกค้า 3 ชั่วโมง

7. การบริการหลังการขาย 2 ชั่วโมง

8. การฝึกภาคสนาม 10 ชั่วโมง (2 วันทำการ)

4. วิธีการฝึกอบรม ใช้วิธีการฝึกอบรมหลายแบบ ดังนี้

1. การบรรยาย

2. การประชุมกลุ่มอภิปราย

3. กรณีศึกษา และเกม

4. ฝึกปฏิบัติจริง

5. วิทยากร เชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท ดังนี้

1. ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้ชำนาญการจากสมาคมการตลาด

3. อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

o รุ่นที่ 1 พนักงานขายที่เข้าใหม่

o รุ่นที่ 2 พนักงานขายเก่าของบริษัท

ระยะเวลาโครงการ

1 ต.ค. 2537 – 30 มิ.ย.2538

อบรมรุ่นที่ 1 6 –10 มีนาคม 2538

อบรมรุ่นที่ 2 20 –24 มีนาคม 2538

1. สถานที่ฝึกอบรม

1. ใช้ห้องประชุมของบริษัท

2. ตลาด

2. ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลและหาความจำเป็นในการฝึกอบรม

2. สร้างหลักสูตรการฝึกอบรม

3. เสนอโครงการขออนุมัติจัดดำเนินการฝึกอบรม

4. ประชุมกรรมการโครงการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินการฝึกอบรม

5. จัดเตรียมกาในการฝึกอบรม ติดต่อวิทยากร สถานที่ เตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ

6. ดำเนินการฝึกอบรม

7. ประเมินผลการฝึกอบรม

คุณค่าของการทำโครงงาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของทุก ๆ สังคมในโลกปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีด้านนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องยากที่ประชาชนจะคอยติดตามความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่าอีกด้วย ดังนั้นการศึกษาเทคโนโลีของคอมพิวเตอร์จึงต้องศึกษาหลักการและเนื้อหาพื้นฐานเป็นสำคัญ
การศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นเสมือนกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนแปลงโลกของเราในด้านต่าง ๆ มากมายได้แก่
– สังคมโดยส่วนใหญ่เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมเป็นสังคมสารสนเทศ
– การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ มักขึ้นอยู่กับข้อมูลซึ่งได้จากระบบคอมพิวเตอร์
– คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญแทนเครื่องมืออื่น ๆ ในอดีต เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิดเลขเป็นต้น
– คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการออกแบบสถานการณ์หรือปัญหาที่ซับซ้อนต่าง ๆ
– คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของโลกปัจจุบัน

นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเรียนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเพื่อความเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติในโลก ในทำนองเดียวกันนักเรียนต้องเรียนวิชาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อความเข้าใจในสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของสังคมต่าง ๆ ในยุคสารสนเทศ เนื้อหาวิชาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีเป้าหมายที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการของคอมพิวเตอร์และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมได้ ดังนั้นการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์จะเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์
จุดมุ่งหมายที่สำคัญประการหนึ่งของการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน คือการที่นักเรียนได้มีโอกาสฝึกความสามารถในการนำความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งคือการที่นักเรียนได้มีโอกาสทำโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย

ตัวอย่างการทำโครงงาน

ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ที่อาจนำไปสู่แนวคิดในการเลือกเรื่อง
เพื่อจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ การเลือกหัวข้อเรื่องโครงงานขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เรียน การตั้งชื่อเรื่องต้องให้มีความสัมพันธ์ กับเนื้อเรื่องและมีความเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างหัวข้อโครงงานต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ยกมาแสดงเพื่อให้เห็นขอบข่ายของเรื่องต่างๆ ที่ผู้เรียนสามารถคิดทำโครงงานได้

โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media Development) สารานุกรมไทยฉบับมัลติมีเดีย

1. สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

2. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

3. โปรแกรมช่วยสอนการถ่ายภาพ

4. 76 จังหวัดของไทย

5. โปรแกรมช่วยสอนการทำงานของทรานซิสเตอร์

6. คอมพิวเตอร์สอนพิมพ์ดีด

7. ยาไทยและยาจีน

8. สูตรขนมไทยอร่อยทั่วโลก

โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)

1. โปรแกรมการค้นหาคำภาษาไทย

2. โปรแกรมอ่านอักษรไทย

3. โปรแกรมวาดภาพสามมิติ

4. โปรแกรมเข้าและถอดรหัสข้อมูล

5. โปรแกรมบีบอัดข้อมูล

6. โปรแกรมประมวลผลคำไทยบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์

7. โปรแกรมการออกแบบผังงาน

8. พอร์ตแบบขนานของไทย

9. การส่งสัญญาณควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โครงงานจำลองทฤษฎี (Theory Simulation)

1. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงปลานิลด้วยคอมพิวเตอร์

2. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกแก้วมังกรด้วยคอมพิวเตอร์

3. การทำนายอุณหภูมิจากข้อมูลที่ผ่านมา

4. การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์

5. ปัจจัยต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน

6. ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน

7. การเปรียบเทียบเทคนิคของการย่อขนาดแฟ้มข้อมูล

8. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดเบื้องต้น

9. โปรแกรมจำลองการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

โครงงานประยุกต์ใช้งาน (Application)

1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียนของโรงเรียน

2. ระบบจัดการข้อมูลการเงินส่วนบุคคล

3. ระบบจองตั๋วรถไฟบนอินเทอร์เน็ต

4. ระบบแนะนำเส้นทางเดินรถประจำทาง

5. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงสำหรับคนตาบอดบนรถประจำทาง

6. โปรแกรมออกและตรวจข้อสอบ

7. โฮมเพจส่วนบุคคล

8. โปรแกรมช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น

9. โปรแกรมพจนานุกรมไทย-อังกฤษ

โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)

1. เกมผจญภัยกับพระอภัยมณี

2. เกมอักษรเขาวงกต

3. เกมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

4. เกมผจญภัยกับภาษาอังกฤษ

5. เกมหมากฮอส

6. เกมบวกลบเลขแสนสนุก

7. เกมศึกรามเกียรติ์

8. เกมมวยไทย

9. เกมอักษรไขว้

อ้างอิง

การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ : http://www.thaigoodview.com

ความหมาย : http://www.lks.ac.th/kuanjit/s6.htm

หลักการและเหตุผล+คุณค่าของการทำโครงงาน : http://www.train355311.freehomepage.com

ตัวอย่างการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ : http://oho.ipst.ac.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: